Markeeto zpracovani osobnich udaju - opravneny zajem

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Data PM s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pro účely vedení databáze marketingových kontaktů na základě tzv. oprávněného zájmu, a to v souvislosti s Vaší účastí v rámci podnikatelských aktivit. Proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů můžete kdykoliv vznést námitku a Vaše osobní údaje nebudou správcem nadále zpracovávány. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně podrobnějších informací ohledně oprávněného zájmu správce, naleznete níže.


 • TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE


   1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Data PM s.r.o., se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 055 96 521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38305 (dále jen „správce“).
   2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, adresa elektronické pošty info@datapm.cz, telefon 212 241 342.
   3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
   4. Tato informační povinnost je plněna ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným správcem výlučně za účelem vedení databáze marketingových kontaktů na základě oprávněného zájmu správce. Nevztahuje se na zpracování osobních údajů prováděné správcem za jiný účelem a na jiném právním základě, přičemž pro tyto případy bude případně informační povinnost správcem plněna samostatně.


 • PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).


 • ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vedení databáze marketingových kontaktů souvisejících s podnikajícími subjekty správcem.
   2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


 • OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE


   1. Předpoklady pro zasílání reklamních nabídek prostřednictvím pozemní pošty upravuje v obecné rovině zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předpoklady pro zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou či prostřednictvím telekomunikačních zařízení upravuje zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Správce dodržuje obecně závazné právní předpisy v této oblasti.
   2. Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“ Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení stanoví, že zpracování je zákonné, pokud „je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.“
   3. Obecně závazné právní předpisy stanoví předpoklady, za jakých mohou třetí osoby (které vyžívají služby správce) zasílat reklamní nabídky prostřednictvím pozemní pošty či zasílat obchodní sdělení elektronickou poštou nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení. Za tímto účelem je potřeba, aby byla vedena databáze kontaktních údajů pro činění marketingových aktivit.
   4. Zpracování osobních údajů správcem slouží k navázání kontaktů mezi podnikatelskými subjekty navzájem, zvýšení jejich podnikatelských příležitostí, což ve svém důsledku vede k rozvoji podnikatelského prostředí v České republice a na Slovensku a k rozvoji ekonomiky obecně. Osobní údaje v této souvislosti slouží podnikatelům také k zajišťování činností při průzkum trhu, odhadu tržního potenciálu jejich výrobků a služeb či mapování situace na trhu, aniž by docházelo k invazivním zásahům do práv fyzických osob bez souvislosti s podnikatelskou činností, na které subjekty údajů participují.
   5. Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vedení databáze marketingových kontaktů, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na skutečnost, že obecně závazné právní předpisy počítají se zasíláním reklamních nabídek prostřednictvím pozemní pošty a zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou či prostřednictvím telekomunikačních zařízení, že takové zasílání se děje plně na náklady správce, že Vaše osobní údaje byly získány ze zveřejněných zdrojů informací a že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání reklamních nabídek prostřednictvím pozemní pošty Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vašich osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce a třetích osob na vedení databáze kontaktních údajů pro činění marketingových aktivit takových třetích osob.
   6. Vzhledem k výše uvedenému má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě v souvislosti s podnikatelskou činností, na které se podílíte, je tak oprávněný zájem správce (čl. 2.1).


 • KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   1. Správce zpracovává následující kategorie Vašich osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, adresa sídla, identifikační číslo, odkazy na sociální sítě.


 • DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   1. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, nejdéle však do vznesení námitky či Vašeho obdobného požadavku proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání reklamních nabídek, včetně uplatnění práva na výmaz Vašich osobních údajů.


 • DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


   1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
    1. osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) technické služby, včetně provozu software a ukládání dat,
    2. třetí osoby, které využívají službu správce (jako jiní správci osobních údajů).
   2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


 • ZDROJ, ZE KTERÉHO OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ


   1. Vaše osobní údaje pocházejí z veřejných zdrojů, a to konkrétně z následujících zdrojů: registr živnostenského podnikání, obchodní rejstřík, internetové katalogy s informacemi které jste do nich vložili vy nebo váš zaměstnavatel,  webové stránky vaší společnosti nebo vašeho zaměstnavatele, profil na sociální síti Linkedin.


 • PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
  2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  3. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím není dotčeno zpracovávání Vašich osobních údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu.