Markeeto VOP 11 2021

LICENČNÍ PODMÍNKY

pro užití počítačového programu „Markeeto“ poskytovaného formou SaaS (software as a service)


 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ


  1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) obchodní společnosti Data PM s.r.o., se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 055 96 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 38305 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovému programu „Markeeto“ (dále jen „licenční smlouva“ a „software“) uzavíranou mezi poskytovatelem a jinou právnickou osobou či podnikající fyzickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.markeeto.cz (dále jen „webové rozhraní“).
  2. Software slouží zejména ke správě a selekci marketingových kontaktů nabyvatelem.
  3. Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při poskytování servisních služeb souvisejících se software nabyvateli, při zajištění provozu software na serveru poskytovatele (hostingové služby) a další vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele.
  4. Software je na základě licenční smlouvy poskytován nabyvateli výlučně pro užití na serveru poskytovatele (formou software as a service), kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz software. Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti licenční smlouvy měnit.
  5. Jednotlivé varianty poskytování software a souvisejících služeb, včetně odměny poskytovatele za poskytování jednotlivých variant software a souvisejících služeb, jsou blíže specifikovány na internetové adrese https://markeeto.cz/cenik (dále jen „tarify služby“). • UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY


   1. Pro zaslání návrhu na uzavření licenční smlouvy vyplní nabyvatel registrační formulář ve webovém rozhraní. Návrh na uzavření licenční smlouvy odešle nabyvatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v návrhu na uzavření licenční smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné, přičemž poskytovatel je vždy oprávněn verifikovat identitu nabyvatele a nabyvatelem uváděné údaje (telefonicky, elektronickou poštou apod.).
   2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká doručením akceptace poskytovatele návrhu na uzavření licenční smlouvy nabyvateli.
   3. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek).


 • UŽIVATELSKÝ ÚČET


   1. Na základě registrace nabyvatele učiněné ve webovém rozhraní a uzavření licenční smlouvy bude nabyvateli vytvořen uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může nabyvatel využívat funkcionalitu software.
   2. Při registraci ve webovém rozhraní je nabyvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nabyvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nabyvatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.
   3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany nabyvatele.
   4. Nabyvatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.
   5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nabyvatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě zrušení uživatelského účtu může dojít k odstranění všech informací vložených nabyvatelem do software.
   6. Nabyvatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.


 • PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY


   1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 5 licenčních podmínek.
   2. Poskytovatel se licenční smlouvou dále zavazuje poskytovat nabyvateli servisní služby související se software a zajistit v základním rozsahu provoz software na serveru (hostingové služby), a to vše v souladu s čl. 8 a násl. licenčních podmínek.
   3. Nabyvatel licenční smlouvou zavazuje za poskytnutí licence k software dle čl. 4.1 licenčních podmínek, za poskytování servisních služeb a za poskytování hostingových služeb dle čl. 4.2 licenčních podmínek platit poskytovateli odměnu, a to ve výši určené podle tarifu služby. To neplatí v případě zkušebního provozu software.


 • LICENCE K SOFTWARE


   1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.
   2. Licence k software je poskytována bez územního omezení (čl. 5.3), přičemž o umístění serveru poskytovatele, na kterém bude rozmnoženina software uložena, rozhoduje poskytovatel.
   3. Nabyvateli bude umožněno užít rozmnoženinu software zhotovenou na serveru poskytovatele. Nabyvateli tak bude zejména umožněno užít rozmnoženinu software, která je nezbytná k zavedení a uložení software do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení, provoz a přenos v síti internet. Oprávnění podle tohoto článku je nabyvatel oprávněn vykonávat výhradně prostřednictvím poskytovatele na serveru poskytovatelem určeném.
   4. K nainstalovanému software mohou přistupovat a jeho funkce využívat pouze pracovníci nabyvatele.
   5. Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření licenční smlouvy. Licence k software je poskytována na dobu uvedenou u tarifu služby.
   6. Rozsah užití software je stanoven u jednotlivého tarifu služby. Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele.
   7. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software. Užití software prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno, pokud se nejedná o jejich užití prostřednictvím rozhraní (API) zpřístupňovaného poskytovatelem
   8. Nabyvatel není povinen licenci využít.
   9. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
   10. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.


 • UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM


   1. Rozmnoženina software bude nabyvateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele.
   2. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.
   3. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.
   4. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software.
   5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu s webovým prohlížečem). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.


 • ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY


   1. Výše odměny poskytovatele je stanovena v licenční smlouvě, a to dle smluveného tarifu služby. Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout licenci k software či související služby za jiných podmínek.
   2. Odměna poskytovatele za užití software je splatná nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření licenční smlouvy.
   3. Odměna poskytovatele je splatná bezhotovostně, a to převodem na účet poskytovatele č.2001111473/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s..
   4. V případě, že je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, bude k odměně poskytovatele připočtena daň z přidané hodnoty nebo jiná obdobná daň.
   5. Nabyvatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby.
   6. Ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy vystaví poskytovatel nabyvateli daňový doklad – fakturu, a to vždy po uhrazení odměny poskytovatele. Daňový doklad - fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele či daňový doklad - fakturu vystaví v uživatelském účtu nabyvatele.
   7. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny poskytovatele vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
   8. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny poskytovatele nebo její části je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči nabyvateli (včetně možnosti užití rozšířené funkcionality služby), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků nabyvatelem.
   9. Možnost užití software může být poskytovatelem odložena až do okamžiku, kdy je částka odměny poskytovatele skutečně připsána na účet poskytovatele.


 • SERVISNÍ A HOSTINGOVÉ SLUŽBY


   1. Po dobu účinnosti licenční smlouvy bude poskytovatel poskytovat nabyvateli následující servisní služby:
    1. úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) software, a to dle rozsahu a času stanoveného uvážením poskytovatele; poskytovatel není povinen tyto změny software provádět;
    2. základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty a prostřednictvím telefonu, a to v rozsahu stanoveném uvážením poskytovatele.
   2. Na základě licenční smlouvy dále zajistí poskytovatel pro nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz software v rámci počítačové sítě internet. Hostingovými službami se tak rozumí zajištění přístupu koncových uživatelů k serveru poskytovatele, na kterém bude umístěn software, po síti internet pod protokolem http či https a dále zajištění provozu hardware a příslušných počítačových programů nezbytných k fungování software.
   3. Servisní služby dle čl. 8.1 licenčních podmínek a hostingové služby dle čl. 8.2 licenčních podmínek jsou uváděny dále společně jen jako „provozní služby“. Provozní služby a užití software nabyvatelem jsou uváděny dále společně též jen jako „služba“.


 • POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍCH SLUŽEB


   1. Provozní služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob. Provozní služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.
   2. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality provozních služeb. V souvislosti s tímto oprávněním může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování provozních služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů.
   3. Při poskytování provozních služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb.
   4. V případě, že k poruše v poskytování provozních služeb došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.
   5. Provozní služby zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob, s čímž nabyvatel souhlasí. Pro poskytování serverových služeb mohou být využity cloudové služby třetích osob.


 • VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NABYVATELEM


   1. Není-li stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. V případě, že nabyvatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se nabyvatel tuto škodu poskytovateli nahradit.
   2. Nabyvatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Nabyvatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je umístěn software, zatěžovat automatizovanými požadavky mimo rozhraní k tomu případně určené.
   3. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.


 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


   1. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
   2. Nabyvateli může být doručováno na elektronickou adresu nabyvatele uvedenou v uživatelském účtu.


 • ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU


   1. Nabyvatel bere na vědomí, že software a provozní služby nejsou vhodné k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod, a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software a provozní služby užívány (včetně informací a údajů získaných nabyvatelem v rámci software). Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software a provozních služeb může dojít k chybám.
   2. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.
   3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.
   4. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.
   5. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.
   6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady software a provozních služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany dohodly, že poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho právních povinností. Nabyvatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služby uplatňuje u poskytovatele elektronickou poštou.
   7. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady software či provozních služeb, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné újmy vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy, včetně ušlého zisku, je omezena výší jedné poloviny odměny skutečně uhrazené nabyvatelem za užití software v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně nabyvatele. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, včetně ušlého zisku, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad software a provozních služeb vzniknout, může činit maximálně částku jedné poloviny odměny skutečně uhrazené nabyvatelem za užití software v posledních šesti měsících před vznikem skutečnosti, která vedla ke vzniku újmy na straně nabyvatele.
   8. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webového rozhraní či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.


 • ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NABYVATELE


   1. Svou informační povinnost vůči nabyvateli, který je fyzickou osobou či jiným fyzickým osobám na straně nabyvatele, související se zpracováním osobních údajů nabyvatele pro účely plnění licenční smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.


 • ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


   1. Nabyvatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu nabyvatele a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu nabyvatele. Svou informační povinnost vůči nabyvateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů nabyvatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.
   2. Nabyvatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli k rozpoznání webového prohlížeče nabyvatele (či jiného koncového uživatele software) při jeho komunikaci se software a k následnému využití některých funkcí software. V případě, že je možné závazky poskytovatele z licenční smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení uživatele, může nabyvatele souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.


 • TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY


   1. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.
   2. Licenční smlouva je uzavřena vždy na dobu stanovenou v tarifu služby.
   3. Pokud nejpozději 30 dnůpřed koncem účinnosti licenční smlouvy nebude smluvní straně doručen písemný projev vůle druhé smluvní strany s žádostí o ukončení licenční smlouvy, licenční smlouva nezanikne a doba účinnosti licenční smlouvy se automaticky prodlouží, a to vždy o takové časové období, na které byla licenční smlouva smluvními stranami naposledy sjednána. K prodloužení účinnosti licenční smlouvy podle předchozí věty může dojít i opakovaně. K prodloužení účinnosti licenční smlouvy nemůže dojít v případě zkušebního provozu software. 
   4. Poskytovatel je oprávněn licenční smlouvu vypovědět, zejména v případě, kdy se rozhodne ukončit poskytování služby. Výpověď licenční smlouvy bude poskytovatelem provedena zasláním oznámení na elektronickou adresu nabyvatele uvedenou v uživatelském účtu nabyvatele. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce.
   5. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě ukončení licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) může dojít k odstranění všech informací případně vložených nabyvatelem do software.
   6. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či jinak zasáhne do autorských práv k software.


 • ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ


  1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se:
   1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;
   2. vylučuje použití ustanovení § 557 a § 1763 občanského zákoníku;
   3. vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
  2. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů založených licenční smlouvou budou rozhodovány českými obecnými soudy.
  3. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek.
  4. Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.
  5. Vyslovením souhlasu s novou verzí licenčních podmínek nabyvatelem, pozbývají předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze licenčních podmínek se stává nedílnou součástí licenční smlouvy.
  6. Smluvní strany ujednávají, že poskytovatel může licenční podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. Změna licenčních podmínek bude nabyvateli oznámena elektronickou poštou na jeho adresu uvedenou v uživatelském účtu. Změnu licenčních podmínek může nabyvatel odmítnout a licenční smlouvu v takovém případě vypovědět ve výpovědní době, která činí dva (2) měsíce.
  7. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


V Pardubicích  dne 30.11. 2021

Data PM s.r.o.